mixxt

Sign up here for free!

Welcome to mixxt!

မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဘဝျဖစ္ေတာ္စဥ္ေထရုပၸတိ

ယေန႔မွတ္သားစရာ

မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ဘဝျဖစ္ေတာ္စဥ္ေထရုပၸတိ


 

http://www.mahasi.org.mm/biography.html

 

http://www.mahasi.org.mm/m_biography.html

MP3Disc 01

၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (ျမန္မာ)
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (ျမန္မာ)- ၃၀ မိနစ္
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (ျမန္မာ)- ၁၅ မိနစ္
4) Practical Vippassana Meditation Exercise (Chinese)

5) Practical Vippassana Meditation Exercise (Koera)

6) Practical Vippassana Meditation Exercise (German)

7) Practical Vippassana Meditation Exercise (Japan)

8) Practical Vippassana Meditation Exercise (France)

9) Practical Vippassana Meditation Exercise (English)

၁၀။ ၀ိပႆနာအေျခခံတရားေတာ္ (၁)
၁၁။ ၀ိပႆနာအေျခခံတရားေတာ္ (၂)
၁၂။ ၀ိပႆနာအေျခခံတရားေတာ္ (၃)
၁၃။ ၀ိပႆနာအေျခခံတရားေတာ္ (၄)
၁၄။ ၀ိပႆနာအေျခခံတရားေတာ္ (၅)
၁၅။ ၀ိပႆနာအေျခခံတရားေတာ္ (၆)
၁၆။ အနာဂတဘယသုတ္(၁)
 

 

 

 

MP3Disc 02

 

၁။ အနာဂတဘယသုတ္ (၂)
၂။ ဓမၼဒါယဒသုတ္ (၁)
၃။ ဓမၼဒါယဒသုတ္ (၂)
၄။ ဒုကၡသစၥာတရားေတာ္ (၁)
၅။ ဒုကၡသစၥာတရားေတာ္ (၂)
၆။ ဒုကၡသစၥာတရားေတာ္ (၃)
၇။ ဥေဒၵသ၀ိဘဂၤသုတ္ (၁)
၈။ ဥေဒၵသ၀ိဘဂၤသုတ္ (၂)
၉။ ဥေဒၵသ၀ိဘဂၤသုတ္ (၃)
၁၀။ သတိပ႒ာနသုတ္ (၁)
၁၁။ သတိပ႒ာနသုတ္ (၂)
၁၂။ သတိပ႒ာနသုတ္ (၃)
၁၃။ ေလာကဓံရွစ္ပါးတရားေတာ္ (၁)
၁၄။ ေလာကဓံရွစ္ပါးတရားေတာ္ (၂)
 

 

 

MP3Disc 03

 

၁။ ရွစ္ျဖာမဂၢင္နိဗၺာန္၀င္ (၁)
၂။ ရွစ္ျဖာမဂၢင္နိဗၺာန္၀င္ (၂)
၃။ ရွစ္ျဖာမဂၢင္နိဗၺာန္၀င္ (၃)
၄။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ (၁)
၅။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ (၂)
၆။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၁) (ဆရာေတာ္ေနာက္ဆုံးေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္႕တရား)
၇။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၂) (ဆရာေတာ္ေနာက္ဆုံးေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္႕တရား)
၈။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၃) (ဆရာေတာ္ေနာက္ဆုံးေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္႕တရား)
၉။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၄) (ဆရာေတာ္ေနာက္ဆုံးေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္႕တရား)
၁၀။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၅) (ဆရာေတာ္ေနာက္ဆုံးေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္႕တရား)
၁၁။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၆) (ဆရာေတာ္ေနာက္ဆုံးေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္႕တရား)
၁၂။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၇) (ဆရာေတာ္ေနာက္ဆုံးေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္႕တရား)
၁၃။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၈) (ဆရာေတာ္ေနာက္ဆုံးေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္႕တရား)
 

 

 

 

MP3Disc 04

 

၁။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၁)
၂။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၂)
၃။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၃)
၄။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၄)
၅။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၅)
၆။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၆)
၇။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၇)
၈။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၈)
၉။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၉)
၁၀။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၁၀)
၁၁။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၁၁)
၁၂။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၁၂)
 

 

 

 

 

MP3Disc 05
 

 

 

၁။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၁၃)
၂။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၁၄)
၃။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၁၅)
၄။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၁၆)
၅။ ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၁၇)
၆။ စူဠေ၀ဒလႅသုတ္ (၁)
၇။ စူဠေ၀ဒလႅသုတ္ (၂)
၈။ စူဠေ၀ဒလႅသုတ္ (၃)
၉။ စူဠေ၀ဒလႅသုတ္ (၄)
၁၀။ စူဠေ၀ဒလႅသုတ္ (၅)
၁၁။ စူဠေ၀ဒလႅသုတ္ (၆)
၁၂။ စူဠေ၀ဒလႅသုတ္ (၇)
 

 

 

 

 

MP3Disc 06
 

 

၁။ စူဠေ၀ဒလႅသုတ္ (၈)
၂။ စူဠေ၀ဒလႅသုတ္ (၉)
၃။ စူဠေ၀ဒလႅသုတ္ (၁၀)
၄။ စူဠေ၀ဒလႅသုတ္ (၁၁)
၅။ အာဒိတၲသုတ္ (၁)
၆။ အာဒိတၲသုတ္ (၂)
၇။ အာဒိတၲသုတ္ (၃)
၈။ အာဒိတၲသုတ္ (၄)
 

 

 

 

MP3Disc 07
 

 

၁။ အာဒိတၲသုတ္ (၅)
၂။ အာဒိတၲသုတ္ (၆)
၃။ အာဒိတၲသုတ္ (၇)
၄။ အာဒိတၲသုတ္ (၈)
၅။ အရိယာ၀ါသတရားေတာ္ (၁)
၆။ အရိယာ၀ါသတရားေတာ္ (၂)
၇။ အရိယာ၀ါသတရားေတာ္ (၃)
၈။ အရိယာ၀ါသတရားေတာ္ (၄)
၉။ အရိယာ၀ါသတရားေတာ္ (၅)
 

 

 

 

 

MP3Disc 08
 

 

၁။ အရိယာ၀ါသတရားေတာ္ (၆)
၂။ အာသီ၀ီေသာပမသုတ္ (၁)
၃။ အာသီ၀ီေသာပမသုတ္ (၂)
၄။ အာသီ၀ီေသာပမသုတ္ (၃)
၅။ အာသီ၀ီေသာပမသုတ္ (၄)
၆။ အာသီ၀ီေသာပမသုတ္ (၅)
၇။ အာသီ၀ီေသာပမသုတ္ (၆)
၈။ အာသီ၀ီေသာပမသုတ္ (၇)
၉။ အာသီ၀ီေသာပမသုတ္ (၈)
၁၀။ အာသီ၀ီေသာပမသုတ္ (၉)
၁၁။ အာသီ၀ီေသာပမသုတ္ (၁၀)
၁၂။ အာသီ၀ီေသာပမသုတ္ (၁၁)
 

 

 

 

MP3Disc 09
 

 

 

၁။ အာသီ၀ီေသာပမသုတ္ (၁၂)
၂။ အာသီ၀ီေသာပမသုတ္ (၁၃)
၃။ အာသီ၀ီေသာပမသုတ္ (၁၄)
၄။ အနတၲလကၡဏသုတ္(၁)
၅။ အနတၲလကၡဏသုတ္(၂)
၆။ အနတၲလကၡဏသုတ္(၃)
၇။ အနတၲလကၡဏသုတ္(၄)
၈။ အနတၲလကၡဏသုတ္(၅)
၉။ အနတၲလကၡဏသုတ္(၆)
၁၀။ အနတၲလကၡဏသုတ္(၇)
၁၁။ အနတၲလကၡဏသုတ္(၈)
၁၂။ အနတၲလကၡဏသုတ္(၉)
၁၃။ အနတၲလကၡဏသုတ္(၁၀)
 

 

 

 

MP3Disc 10
 

 

 

၁။ အနတၲလကၡဏသုတ္(၁၁)
၂။ အနတၲလကၡဏသုတ္(၁၂)
၃။ အနတၲလကၡဏသုတ္(၁၃)
၄။ အနတၲလကၡဏသုတ္(၁၄)
၅။ အနတၲလကၡဏသုတ္(၁၅)
၆။ အနတၲလကၡဏသုတ္(၁၆)
၇။ အနတၲလကၡဏသုတ္(၁၇)
 

 

 

 

************************************

ဆ႒သဂၤါယနာတင္ တရားေတာ္မ်ား
မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေမး၍ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေျဖဆိုသည္
 

 


MP3 Disc 1
 


၁။ စူဠကမၼ၀ိဘဂၤသုတၲန္
၂။ ရွင္သာမေဏေက်ာ္ ၄ ပါး
၃။ မယ္ယွက သုတၲန္
၄။ သု၀ဏၰမိဂ ေရႊသမင္ သုတၲန္
၅။ ကိဏွဒီပ သုတၲန္
၆။ နကုလပီတုသုတၲန္။ ယမတသတၲန္
၇။ ေတသသုဏဇာတ္
၈။ စူ႒သုဘဒၵါ - ရဟန္းငါးပါးေစာရသုတၲန္
၉။ ေရ၀တသာမေဏ သုတၲန္
၁၀။ ကု႑ကကုစိ ၦသိႏၶသ သုတၲန္
၁၁။ ပါရရာသိ သုတၲန္
၁၂။ ဥဒယ သုတၲန္မွ ကတိဘာရဒြါဇသုတၲန္
၁၃။ အာဇိ၀က- ဥပါလီသုတၲန္
၁၄။ မဟာသတိပဌာန္ႏွင့္ စႏၵပမသုတၲန္


 

 


MP3 Disc 2

၁။ မူလပရိယာယ သုတၲန္
၂။ ရာဓ မေထရ္ - အႆဇိပုနပၺသုတ ရဟန္ငါးရာ လကၡဏာေရးသုံးပါး
၃။ ေဇာတိယဇာတ္
၄။ ကႏၵရာက သုတၲန္။ ေပါတတိယသုတၲန္
၅။ ပုပၸ သုတ္ - ဂီလာနသုတၲန္
၆။ မရဒြါဇသုတၲန္
၇။ ေကာသမ ၻီပါသီတိႆ။ သာမေဏ။ ပဥၥဥပါသကာ၀တၳဳ
၈။ မိလကၡသုတၲန္။ မဏသတိသုတ္
၉။ ၀ိသာခါဥပါသိကာ၀တၳဳ
၁၀။ မိဠတသုတ္၊ အ႒ိကသုတ္
၁၁။ ကုလမကသုတ္၊ သဒၶမၸပဋိရူပကသုတ္
၁၂။ စူဠတဏွာ၊ သခၤါယသုတ္၊ မာရကဇၨဏိသသုတ္
၁၃။ ကာကစူပမသုတ၊ နိ၀ါပသုတ္္
၁၄။ ေခါမဒူတသုတ္

 


MP3 Disc 3

၁။ အဗ်ာကတသုတ္
၂။ ၀ိဂၢိလသုတ္
၃။ သုမနသုတၲန္
၄။ မလႅိကာ၊ ၀ိမုတၲိရတနာသုတ္
၅။ အနိစၥသုတ္မွ သမၼာဒိ႒ိသုတ္
၆။ မဟာသိတနခံ သုတ္
၇။ မဟာပဒါနသုတ္၊ မဟာပရိနိဗၺာသုတ္
၈။ အဘရကုမာရသုတ္
၉။ ဂါရ၀သုတ္၊ ဘာရဒြါဇသုတ္
၁၀။ ခႏၶာယမိုက္သုတ္
၁၁။ ပိ႑သုတၲန္
၁၂။ ဒု၀ါယပတၲသုတ္၊ ဒီဂါရသုတ္
၁၃။ ဗာသ၊ ပ႑ိတသုတ္၊ ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္
၁၄။ ဓာတု၀ိဘဂၤသုတ္
၁၅။ အာဠာ၀ကသုတ္၊ သုပၸဗုဒၶသုတ္
 


 


MP3 Disc 4

 

၁။ အမၺဋသုတ္၊ ရာဟုလာသံယုတ္
၂။ ယမကသုတ္၊ မဟာစုႏၵသုတ္
၃။ ဓမၼသဂၤဏီသုတ္
၄။ ဘိကၡဳနီ၀ိဘင္း
၅။ မဟာသတိပ႒ာနသုတ္၊ ပါရာသိရာဇသုတ္
၆။ အတၲိပေဒါမပသုတ္၊ ဒါရုကၡေႏၶာမပသုတ္
၇။ စူဠသစၥကသုတၲန္၊ မဟာသစၥကသုတၲန္
၈။ စကႌသုတၲန္
၉။ ယမိုက္ပါဠိေတာ္
၁၀။ မဟာပရိနိဗၺာန္နသုတၲန္၊ မဟာပေဒသ (၄)ပါး
၁၁။ မဟာဓမၼပါလဇတ္
၁၂။ ေသာနကဇတ္
၁၃။ မဟာသီဟနာဒဇာတ္
၁၄။ အာနႏၵေသ႒ီ၊ ပဥၥဥယသကာ၀တၳ၊ လယ္သမား၀တၳဳ
 

 

 

 

 

MP3 Disc 5
 

 

၁။ ၀ိသာခါ၀တၳဳ၊ သမၼဟုသိလာဒိ ဘိကၡဳ၀တၳဳ
၂။ ကုလူပကသဒၶမၼပဋိရူပကသုတ္
၃။ မဟာသီယနာဒသုတၲန္၊ တိတယသဒိၶယသုတၲန္
၄။ ရဟန္းငါးရာ၀တၳဳ၊ ပတိပူဇိကာ၀တၳဳ၊ ထင္းခုတ္သမား၀တၳဳ
၅။ ဓမၼသန၀တၳဳ၊ တိႆသာမေဏ၊ ပဥၥဥပႆကာ၀တၳဳ
၆။ ဒုကၠဋ္အာပါတ္ေတာ္၀ိနည္းေတာ္
၇။ နိသိ၀ိနည္းေတာ္
၈။ ယမကသုတ္၊ ရွင္နာဂီယသုတ္၊ ဣနသုတ္၊ မဟာစုႏၵသုတ္၊ ေဖာ္သဠိယသုတ္
၉။ ေခါမဒုႆသုတ္၊ ၀ဂႌသုတ္၊ အာနႏၵသုတ္
၁၀။ ဧကပုတၲသုတၲံ၊ ဧကသီသုတ္၊ ရာဟုလာသုတ္၊ အတၲိသုတ္
၁၁။ ပါတရာသိ(၀ါ) အရိယာပရိေယသန၊ စူဠအတၲိကေသာပမာသုတၲန္
၁၂။ တတိယၾသ၀ါဒသုတ္၊ ဘဒၵမပတိရူပသုတ္၊ ေမာလိကၤာ ဖဂၢဳဏရဟန္း
၁၃။  -----------------------


 

 

 

MP3 Disc 6
 

 

 

၁။ ၀က္မေလး၀တၳဳ၊ အညတရပူရသသုတ္
၂။ နကုလပီတုသုတ္၊ အနိစၥလကၡဏသုတ္၊ အာနိသုတ္၊ န၀သုတ္၊ မိဠကသုတ္
၃။ ရ႒၀ိနိတၲသုတ္၊ န၀ါယသုတ္၊ ဂႏၵရထပုဂၢလစတုတၳသုတ္
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CommentsComments

No comments yet

Sign in here

Not a member of this network?

Alternative logins

You can use an account of a third party.

About this blog

ရင္ဘတ္ထဲမွာ ေနဆယ္စင္းထြန္းလင္ေတာင္ေလာင္ေနသလား ငါမေတြးတက္… ေသခ်ာတစ္ခုက မင္းအၾကည့္စိမ္းစိမ္းေလးေတြက ငါရင္ကိုနာက်င္ေစတာအမွန္ပဲ ခင္တြယ္ ေနတဲ့ဒို႔ႏွလံုး ဟာ အညြန္႔ေတြတလူလူ တက္ေနတဲ့…ခ်စ္ႏြယ္ေလးကို မင္းမရွိရင္ ဘယ္လို အသက္ရွင္ေအာင္ စိုက္ပ်ဳိဳးရမလည္းေနာ္…… ေနေဇာ္ေထြး(ေခတၱ-ခ်င္းမိုင္)

Blog posts are moderated.

About the author

အေမ့သား ေလး   ေနေဇာ္ေထြး ......
အေမ့သား ေလး ေနေဇာ္ေထြး ......
  • Member since: 08/08/2011
  • Posts written: 108
  • Received comments: 1
  • Comments written: 0
  • Latest post: 18/09/2011

Network details