mixxt

Sign up here for free!

Welcome to mixxt!

အဏုျမဴသမိုင္း (သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ)-1

ယေန႔မွတ္သားစရာ

အဏုျမဴသမိုင္း (သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ)-1


         မန္ဟတ္တန္စီမံကိန္းသည္ အဏုျမဴဗံုးကို တီထြင္ရန္ထုတ္လုပ္ရန္ နည္းလမ္းရွာ အေကာင္ထည္ေဖာ္မည့္အေမရိကန္အစိုးရ၏ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းစီမံကိန္းျဖစ္သည္သိပၸံေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက အဏုျမဴဗံုးကို တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေၾကာင္း အေတာ္ ကေလးေသခ်ာစြာ ညႊန္ျပေနသည္။ေရွးကမႀကံဘူးမေတြးဘူးေသာ စိ္တ္ကူးျဖစ္၏။သို႕ေသာ္လည္ေအာက္ေျခလြတ္ေသာ စိတ္ကူးမဟုတ္။သိပၸံအခ်က္အလက္မ်ားေပၚ အေျခခံထားသည္။

               ဉာဏ္စြမ္းပကားအားႀကီးသူတို႕၏ စိတ္ကူးျဖစ္သည္။ဤစိတ္ကူးကို စတင္လူသိရွင္ၾကားေျပာလာသူတို႕သည္ နာဇီေဘးရန္မွေရွာင္တိမ္းလာသူမ်ားျဖစ္၏ သူတို႕သည္ နာဇီတို႕စစ္ႏိုင္သြားမည္ကို အေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္ၾက၏။ ထို႕ေၾကာင့္ အဏုျမဴလက္နက္ကို လုပ္မွျဖစ္မည္။လုပ္၍ျဖစ္ႏိုင္မည္ဟုေတြးမိျခင္းျဖစ္၏။သိၿပီးရွိၿပီး သိပၸံအသိကို အေျခခံၿပီး နည္းပညာအသစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ရမည့္အလုပ္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မန္ဟက္တန္စီမံကိန္းအေၾကာင္းေရွ႕ဆက္၍ေျပာရာတြင္ သိပၸံေ၀ါဟာရမ်ား မပါလွ်င္ၿပီးမည္မဟုတ္။သိပၸံသေဘာတရားမ်ားကိုလည္း အတန္းအသင့္ ထည့္သြင္းေျပာရလိမ့္မည္။သိပၸံသေဘာတရားကိုလည္း အတန္အသင့္ ထည့္သြင္းေျပာရမည္။        

 နည္ပညာ(Technolugy)သည္ ဘယ္လိုလုပ္သည္ကို တတ္ကၽြမ္းျခင္း(Know how) ျဖစ္သည္။နည္း ကိုတတ္ေျမာက္ျခင္းျဖစ္၏။သိပၸံပညာသည္ (Science) သည္အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုသည္ကိုသိျခင္း(Know why)ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။အသိပညာကို သင္ယူျခင္းႏွင့္ ပြားမ်ားျခင္းျဖစ္၏။နည္းပညာသည္လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းျဖစ္၏။သိပၸံပညာသည္ သဘာ၀တရားကို လက္ေတြ႕ေလ့လာျခင္းျဖစ္၏။႐ႈျမင္မွတ္သားရသမွ် အခ်က္အလက္တို႕ကို မွတ္တမ္းတင္သည္။ထို႕အခ်က္တို႕ကို စီစစ္စိတ္ျဖာ၍ ေယဘုယ်သံုးသပ္သည္။ထိုမွ သဘာ၀၏ ျပဳမႈပံုကို သေဘာတရားအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ သိပၸံပညာ တိုးပြား၏။  

     နည္းပညာသိပၸံပညာသည္ သိပၸံ၏အသိပညာကို အသံုးခ်ရသည္ကမ်ား၏။ သို႕ေသာ္တစ္ခါတရံ နည္းပညာသည္ ေရွ႕ကေျပးႏွင့္သည္လည္းရွိ၏။သိပၸံ သေဘာတရားမရွိေသးဘဲ မသိေသး၍ ေသာ္လည္ေကာင္းရွိေနေသာ္လည္း နည္းပညာရွင္က ထိုသိပၸံပညာကို ကိုယ္တိုင္မသိရွိ၌၍ေသာ္လည္းေကာင္း နည္းပညာတရပ္သည္ သိပၸံပညာႏွင့္မပတ္သတ္ဘဲ ေပါက္ဖြားလာတတ္၏။သို႕ေသာ္ ထို႕နည္းပညာသည္ အဆင့္တတ္လာ ရန္အတြက္ သိပၸံပညာကို ေနာက္ပိုင္း၌ ယူ၍သံုးစြဲရ၏။ 

   

           တရုတ္လူမ်ဳိးတို႕ စတင္လိုက္ေသာ ဒံုးပ်ံလႊတ္သည့္အတတ္သည္ သိပၸံအေျခခံမရွိသူတို႕ လုပ္လိုက္ေသာနည္းပညာျဖစ္၏။ဤနည္းပညာကိုစစ္ေရးတြင္ အေရွ႕တိုင္းသားတို႕ ရာစုႏွစ္ခ်ီၿပီး သံုးစြဲခဲ့၏။ေပ်ာ္ရႊင္ပြဲ ၌အသံုုးခ်ခဲ့၏။သို႕ေသာ္ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီၿပီး သိပၸံအေျခခံမပါခဲ့ေသာ္ ဒံုးပ်ံနည္ပညာကို မည္မည္ရရတိုးတတ္မႈမရွိခဲ့ေခ်။ႏွစ္ဆယ္ရာစုေရာက္မွ အေနာက္တိုင္းသားတို႕က ဒံုးပ်ံ နည္းပညာကို သိပၸံနည္းပညာေပၚ၌ အေျခတည္ေပး၏။သိပၸံႏွင့္ ေပါင္းဖက္မိေသာအခါ ဒုံးပ်ံကိုလိုရာသို႕ ပစ္ႏို္င္္ေသာ အဆင့္ေရာက္ လာ၏။ၿဂိဳလ္တုလႊတ္တင္ႏိုင္ေသာ ဒုံးပ်ံကို တည္ေဆာက္ေသာနည္းပညာရွင္မ်ားသည္ သိပၸံပညာကို အသံုးခ်သျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။      

 ေရွ႕တြင္ရွိႏွင့္ၿပီး သိပၸံပညာကိုယူ၍ အသံုးခ်သျဖင့္ ေပၚထြန္းေသာ နည္းပညာမ်ားသည္လည္းရွိသည္။ဥပမာ-ေရဒါ၊ေရဒီယိုလိႈင္းမ်ား၏ သဘာ၀ကိုျပည့္ျပည့္စံုစံု သိထားၿပီးရွိသည္။ေရဒီယိုလိႈင္းလႊင့္ေသာ အတတ္ႏွင့္ ဖမ္းယူေသာ အတတ္လည္းရွိၿပီးျဖစ္၏။ေရဒီယိုလိႈင္းသည္ သတၱဳပစၥည္းကိုသြား၍ ထိလွ်င္ ျပန္လာသည့္အေၾကာင္းကိုသိ၏။ေျမျပင္မွလႊတ္တင္ေသာ ေရဒီယိုလိႈင္းသည္ ေကာင္းကင္မွ ေလယာဥ္ကိုထိေသာ္ျပန္၍လာမည္။ျပန္လိႈင္းကိုဖမ္းမိလွ်င္ ေလယာဥ္၏ တည္ေနရာကို သိရွိႏိုင္မည္။သိပၸံသေဘာတရားက သိၿပီးျဖစ္လြယ္၏။ရွင္း၏၊။

          သို႕ေသာ္ ဤသေဘာတရားကိုတကယ္တမ္လက္ေတြ႕ အသံုးခ်ရာ၌ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိ၏။နည္းလမ္းအသစ္မ်ားရွာႀကံၿပီးမွ ေရဒါသည္ေအာင္ျမင္လာ၏။အဏုျမဴနည္းပညာ လံုး၀မရွိေသေသာ အတတ္ပညာျဖစ္၏။ မန္ဟတ္တန္စီမံကိန္းက ေဖာ္ထုတ္ရမည့္ အတတ္ပညာျဖစ္၏။ ထို႕အတတ္ပညာကို သိပၸံပညာေပၚ၌ အေျခခံတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္၏။သိပၸံသေဘာတရားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုေရွ႕မွာထားၿပီး လုပ္ရမည္ အလုပ္ျဖစ္သည္။သိပၸံအသိကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်ရန္ နည္းလမ္းရွာျခင္းျဖင့္ မန္ဟတ္တန္စီမံကိန္းမွ အဏုျမဴနည္းပညာေပါက္ဖြားလာသည္။

        မန္ဟတ္တန္စီမံကိန္း အေၾကာင္းေျပာလွ်င္ ယူေရနီယံ၊ပလူတိုနီယံ၊နယူထရြန္၊ေရဒီယိုသတၱိစေသာ သိပၸံအသံုးႏႈန္းမ်ားပါ၀င္မည္။နယူကလိယထို႕ေၾကာင္းအရာမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာခဲ့ေသာ ပညာရွင္မ်ားအေၾကာင္းပါမည္။သို႕ေသာ္ ဇတ္လမ္းစံုၿပီး ဇတ္ရည္လည္ႏိုင္မည္။ထို႕ေၾကာင့္ သိပၸံအေျခခံ ေဖာ္ျပထားရန္လိုလာသည္။
                        အဏုျမဴ အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရ အက္တမ္(atom)ျမန္မာလို အဏုျမဴဟုျပန္ဆိုျခင္းျဖစ္၏။အသံဖလွယ္စာလံုး အက္တမ္ႏွင့္အဏုျမဴကိုႀကိဳက္ရာသံုးႏိုင္ ပါသည္။ အဏုျမဴသို႕မဟုတ္အက္တမ္သည္ အေသဆံုးအမႈန္ဆံုး ပစၥည္းျဖစ္သည္။ထပ္မံထုေခ်ျခင္း ဖဲ့ထုတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္ ပစၥည္းျဖစ္သည္သူ႕ထဲတြင္ အစိတ္အပိုင္းဟူ၍ မပါ၀င္ေသာ သေဘာေဆာင္သည္။ရုပ္၀တၱဳမ်ားကို အေသဆံုးအမႈန္ဆံုးျဖစ္ေသာ အဏုျမဴမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဆိုေသာ သေဘာတရားသည္ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာတို႕ သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။အဏုျမဴ ေအာက္ပရမာ အဏုျမဴပင္ရွိေသ၏။

        ဟိႏၵဴဘာသာ၌လည္း အဏုျမဴ(anu)ဆိုေသာ အေသဆံုး အရာရွိ၏။ျမဴ၊ျမဴမႈန္သည္ ျမန္မာေ၀ါဟာရျဖစ္၏။ယခုေဖၚျပေနေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ အေနာက္တိုင္းသိပၸံပညာမွအဏုျမဴျဖစ္သည္။ထပ္ႀကိတ္၍ မရေသာအဏုျမဴ ဆိုသည္အမႈန္ကို အေနာက္တိုင္းတြင္ ဂရိပညာရွင္ ဒီမိုခရိဟာ(Democritus-740-380BC)က စတင္ခဲ့သည္။သမိုင္းေၾကာင္း ရွည္လ်ာပါသည္။တိုးတတ္မႈအဆင့္ဆင့္ကို မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။မန္ဟတ္တန္ စီမံကိန္းႀကီးစတင္သည္ 1940 ျပည့္ႏွစ္၀န္က်င္ အခ်ိန္၌ အသင့္ရွိေနေသာ အဏုျမဴႏွင့္ပတ္သတ္၍ သိၿပီးသမွ်ကိုေဖာ္ျပပါမည္။

အက္တမ္ ၉၂မ်ဳိး      

              သင့္ပတ္၀န္းက်င္၌ ပစၥည္းေတြအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။အုတ္၊အေဂၤေတ၊သစ္သား၊သံ၊ပလတ္စတစ္၊အ၀တ္စ၊ စသည့္ျဖင့္ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္အမယ္မ်ားသည္။သို႕ေသာ္၎တို႕အားလံုးကို ဖြဲ႕စည္းရာ၌ အေျခခံပစၥည္းသည္ အမ်ဳိးအစားသိပ္မမ်ားပါ။အက္တမ္၉၂မ်ဳိးႏွင့္ ေပါင္းဖြဲ႕ထားျခင္းျဖင့္ ျဖစ္သည္။      အဂၤလိပ္စာတြင္ အကၡရာ ၂၆လံုး အေျခခံၿပီး စာလံုးေပါင္း မ်ားစြာကိုဖြဲ႕ စည္းသည္ႏွင့္တူသည္။တဖန္စာလံုးမ်ားျဖင့္၀ါက်ႏွင့္စာပုဒ္မ်ား    တည္ေဆာက္သည္။ရုပ္ေလာက၌လည္း အလားတူျဖစ္၏။အက္တမ္းတမ်ဳိးတည္းသာ ပါေသာပစၥည္းကို ဓာတ္စင္(Element) ဟုေခၚ၏။     အက္တမ္းေပါင္း၉၂မ်ဳိးရွိသည္။ဓာတ္စင္မ်ားကို အခ်ဳိးအဆအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းေသာအခါ ဓာတ္ေပါင္းမ်ား(Compounds)   ကိုရ၏။ဓာတ္ေပါင္းသည္ အက္တမ္ တစ္မ်ဳိးမကပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းျဖစ္၏။

 

                           ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္.....................

CommentsComments

No comments yet

Sign in here

Not a member of this network?

Alternative logins

You can use an account of a third party.

About this blog

ရင္ဘတ္ထဲမွာ ေနဆယ္စင္းထြန္းလင္ေတာင္ေလာင္ေနသလား ငါမေတြးတက္… ေသခ်ာတစ္ခုက မင္းအၾကည့္စိမ္းစိမ္းေလးေတြက ငါရင္ကိုနာက်င္ေစတာအမွန္ပဲ ခင္တြယ္ ေနတဲ့ဒို႔ႏွလံုး ဟာ အညြန္႔ေတြတလူလူ တက္ေနတဲ့…ခ်စ္ႏြယ္ေလးကို မင္းမရွိရင္ ဘယ္လို အသက္ရွင္ေအာင္ စိုက္ပ်ဳိဳးရမလည္းေနာ္…… ေနေဇာ္ေထြး(ေခတၱ-ခ်င္းမိုင္)

Blog posts are moderated.

About the author

အေမ့သား ေလး   ေနေဇာ္ေထြး ......
အေမ့သား ေလး ေနေဇာ္ေထြး ......
  • Member since: 08/08/2011
  • Posts written: 108
  • Received comments: 1
  • Comments written: 0
  • Latest post: 18/09/2011

Network details